مدل سازی، شبیه سازی و بهینه سازی 

روش های محاسباتی (دینامیک سیالات محاسباتی، روش شبکه بولتزمن، شبیه سازی دینامیک مولکولی و دیگر روش های عددی)

ترمودینامیک، سینتیک، کاتالیست و طراحی راکتور

نانوفناوری

فناوری زیستی

پدیده های انتقال

فرایندهای جداسازی

علوم و فناوری پلیمر

طراحی و کنترل فرایندها 

فراوری مواد معدنی (مس، آهن، زغال سنگ، سیمان و غیره) 

 پیشرفت های نوین در فرایندهای شیمیایی و معدنی 

 پژوهش‌های کاربردی در صنایع شیمیایی و معدنی

انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت انرژی در صنایع شیمیایی و معدنی

مدیریت منابع آب و فناوری های نوین در تصفیه آب و پساب

مهندسی محیط زیست و ایمنی در صنایع شیمیایی و معدنی

فناوری‌های پایدار و سبز در صنایع شیمیایی و معدنی

استانداردسازی و آموزش در صنایع شیمیایی و معدنی