نظر به اهمیت صنایع شیمیایی و معدنی در راهبرد اقتصادی کشور، در تاریخ چهارم آذرماه 1400 اولین کنفرانس در این زمینه در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شده و اهداف زیر را دنبال می کند:

-         هم اندیشی و آشنایی با تحقیقات علمی انجام شده در دانشگاه ها و مرکز تحقیقات صنایع

-         ایجاد بستر مناسب برای ارائه پژوهشهای علمی در دانشگاهها و صنایع کشور

-         کمک به فراهم کردن زمینه برای ارتباط صنعت با دانشگاه

-         آشنایی هر چه بیشتر محققان با یکدیگر و با زمینه های تحقیقاتی هم

-         شناخت نقاط ضعف و قوت در صنایع شیمایی و کمک به راهبرد کلان کشور در زمینه توسعه این صنایع