بسمه تعالی

استفاده از روش های عددی و محاسبات کامپیوتری به همراه تجربه و آزمایش، بخش اجتناب ناپذیر در پژوهش های کاربردی خواهد بود. کسب دانش و توانایی های لازم بر انواع روشهای محاسباتی در علوم و مهندسی، پژوهشگران را دربررسی و مطالعه موضوعات متنوع و پیچیده توانا می سازد.

وجود معادن وسیع مواد معدنی از جمله مس، آهن و ذغالسنگ در استان کرمان و حضور صاحبنظران و اندیشمندان این صنایع، بخش مهندسی شیمی را برآن داشت که میزبان اولین کنفرانس ملی روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی در دانشگاه شهید باهنر کرمان باشد. امید است که این همایش بستر مناسب علمی برای تبادل نظر و برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت با تکیه بر ارتقای سطح علمی دانشجویان عزیز و علاقمند باشد. بدینوسیله مشتاقانه از دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان عزیز دعوت می شود با ارسال مقالات و شرکت در این رویداد علمی، یاریگر ما در تبادل اندیشه ها و نظریات علمی خود باشند.

                                                                                               سید احمد عطائی

                                              دبیر علمی اولین کنفرانس ملی به کارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی