داوری و اعلام نتایج مربوط به مقالات دریافت شده تا تاریخ 20 آبان ماه
1400-08-05

قابل توجه پژوهشگران عزیز که تا تاریخ 5 آبان 1400 مقالات خود را برای دبیرخانه کنفرانس ارسال کرده اند:


به اطلاع می رساند که کمیته برگزاری نتیجه داوری را به این پژوهشگران محترم تا تاریخ 20 آبان ماه 1400

اعلام خواهد کرد.