link خشک کردن ترکیبات پلی‌فنولی استخراج شده از گلبرگ زعفران توسط بستر فورانی
link بهینه سازی تولید بیوسورفکتانت رامنولیپید به روش تخمیر حالت جامد با استفاده از روش سطح پاسخ
link شبیه سازی و بررسی توزیع سرعت و دما در یک رادیاتور تراک
link بررسی عملکرد بنتونیت و فاکتورهای موثر برآن جهت حذف رنگ از فاضلاب
link بررسی ایزوترم های جذب رنگ متیلن بلو از پساب های رنگی
link مدل‌سازی فرایند غیرکاتالیستی جامد-گاز تولید آهن اسفنجی در کوره احیا فنّاوری میدرکس
link بررسی عملی سیستمهای برق تجدیدپذیر خورشیدی در مدارس استان کرمان
link شبیه‌سازی بخش گازی فرآیند احیاء مستقیم سنگ آهن به روش میدرکس
link پیش بینی اندیس خطر آفت کش های باقی مانده در سبزیجات با استفاده از توصیف کننده های مولکولی به روش QSPR
link بررسی فرآیند جذب سطحی فنل در یک بستر سیالی با کربن فعال توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی
link جداسازی آنزیم بتاگلوکاناز از سبوس گندم تخمیر شده به روش تخمیر حالت جامد و بررسی پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی آن
link شبیه سازی عددی عملکرد یک سیکلون با تغییر در هندسه و پارامترهای عملیاتی
link شبیه سازی تولید متانول از CO 2 جمع آوری شده با استفاده از فن‌آوری هیدروژناسیون و ارزیابی بازده فرآیند
link Numerical study on MHD flow of hybrid nanofluid over exponential stretching/shrinking plate
link بررسی تأثیر تابش مایکروویو و افزودن نمک سدیم هیدروکسید بر گوگردزدایی کنسانتره ی آهن
link شبیه سازی واحد جداسازی آب - اتیل استات به کمک ایزو پروپیل الکل با نرم افزار Aspen Plus V.11
link جداسازی گزینش پذیر داروی دیکلوفناک با استفاده از پلیمر مولکول نگاری شده
link بخش مهندسی شیمی- دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
link بررسی تاثیر پیل غلظت اکسیژن بر فرآیند لیچینگ سیانیدی طلا
link بررسی تاثیر سرعت چرخش آگلومراتور و مقدار افزودنی اسید سولفوریک بر محصول آگلومراسیون خاک معدن مس میدوک
link کاربرد سطح پاسخ در بهینه سازی تولید بیوفلوکولانت از لجن پساب شهری به کمک Aspergillus niger برای ترسیب انتخابی لجن پساب صنعتی
link مقایسه ی تولید سلولز توسط زیست توده و استوباکتر زایلینوس با استفاده از شیره ی خرما به عنوان منبع کربن
link بهبود چشمگیر دقت مدل سازی تولید بیوهیدروژن به شیوه تخمیر در تاریکی با استفاده از منطق فازی
link سنتز نانو ذرات سیلیکا از سبوس برنج با استفاده از روش سونوشیمیایی
link Investigation of the use of perovskite catalysts for the removal of nitrogen oxides
link Study of adsorption isotherm on oil-water emulsion treatment process by using natural bentonite and zeolite as an adsorbent
link استفاده از پتانسیل فشارهیدرولیکی شورآبه دستگاه تصفیه اسمز معکوس آب دریا (SWRO) در جهت کاهش مصرف انرژی
link فرایندهای مبرد چند جزئی به منظور مایع سازی گازطبیعی
link Numerical study of Breakthrough curve of multiple adsorber in series connection
link دانشگاه شهید باهنر کرمان
link انجمن مهندسی شیمی ایران
link مرجع دانش (سیویلیکا)