کمیته برگزاری
دکتر محمدمهدی افصحی
رئیس
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: afsahi [at] uk.ac.ir
دکتر سید احمد عطائی
دبیر
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: ataei [at] uk.ac.ir
دکتر محمدرضا میراولیائی
دبیر اجرایی
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: mrmiroliaei [at] uk.ac.ir
کمیته علمی
دکتر رضا آذین
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: reza.azin [at] pgu.ac.ir
دکتر محمدمهدی افصحی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: afsahi [at] uk.ac.ir
دکتر مسعود ایرانمنش
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوریهای پیشرفته کرمان
پست الکترونیکی: m.iranmanesh [at] kgut3ac.ir
دکتر فرشته بختیاری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: fereshteh [at] uk.ac.ir
دکتر علی بقایی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: abaghaei [at] uk.ac.ir
دکتر پریسا حجازی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: phejazi [at] iust.ac.ir
دکترسیدسعید حسینی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: saeid.hosseini [at] modares.ac.ir
دکتر مسعود حق شناس فرد
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: haghshenas [at] cc.iut.ac.ir
دکتر غلام خیاطی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: khayati [at] guilan.ac.ir
دکتر فیروزه دانافر
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: danafar [at] uk.ac.ir
دکتر مژگان ذاکری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
پست الکترونیکی: m_zakeri [at] eng.usb.ac.ir
دکتر محمود رحمتی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
پست الکترونیکی: m.rahmati [at] kgut.ac.ir
دکتر طالب زارعی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه هرمزگان
پست الکترونیکی: talebzarei [at] hormozgan.ac.ir
دکتر حمید زیلویی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: hzilouei [at] cc.iut.ac.ir
دکتر امین سالم
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
پست الکترونیکی: salem [at] sut.ac.ir
دکتر عطاالله سلطانی گوهرریزی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: a.soltani [at] uk.ac.ir
دکتر حکیمه شریفی فرد
عضو کمیته علمی
استادیار یاسوج
پست الکترونیکی: sharififard [at] yu.ac.ir
دکتر محدثه شهابی نژاد
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: m.sh.ch.2010 [at] gmail.com
دکتر امیر صرافی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: sarafi [at] uk.ac.ir
دکتر عبدالرضا صمیمی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
پست الکترونیکی: a.samimi [at] eng.usb.ac.ir
دکتر سید احمد عطائی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: ataei [at] uk.ac.ir
دکتر رضا علیزاده
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
پست الکترونیکی: r.alizadeh [at] sut.ac.ir
دکتر محمدحسن فضائلی پور
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: fazaelipoor [at] yazd.ac.ir
دکتر امیراحسان فیلی منفرد
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوریهای پیشرفته کرمان
پست الکترونیکی: e.monfared [at] kgut.ac.ir
دکتر ستار قادر
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: ghader [at] uk.ac.ir
دکتر اسلام کاشی
عضو کمیته علمی
استادیار سازمان پزوهش های علمی و صنعتی ایران
پست الکترونیکی: kashi [at] irost.ir
دکتر عطاالله کامیابی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: kamyabi [at] uk.ac.ir
دکتر علی محبی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: amohebbi [at] uk.ac.ir
دکتر داود محبی کلهری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
پست الکترونیکی: davoodmk [at] eng.usb.ac.ir
دکتر علی مرادی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: moradi [at] uk.ac.ir
دکتر مسعود مفرحی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: mofarahi [at] pgu.ac.ir
دکتر حمید مقدم دیمه
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
پست الکترونیکی: h.moghadam [at] eng.usb.ac.ir
دکتر سید محمد موسوی بفرویی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: mousavi_m [at] modares.ac.ir
دکتر مجید مهدویان
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه صنعتی قوچان
پست الکترونیکی: m.mahdavian [at] qiet.ac.ir
دکتر علیرضا میراولیائی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: armiroliaei [at] uma.ac.ir
دکتر محمدرضا میراولیائی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: mrmiroliaei [at] uk.ac.ir
دکتر حسن هاشمی پور رفسنجانی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه ولیعصر رفسنجان
پست الکترونیکی: h-hashemipour [at] uk.ac.ir