حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
دانشگاه شهید باهنر کرمان
اختیاری نوع 1
انجمن مهندسی شیمی ایران
انجمن مهندسی شیمی ایران شاخه جنوب شرق
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام