تغییر زمان برگزاری کنفرانس به 14 بهمن 1400
1400-08-05

آخرین مهلت ارسال مقالات: 10 دی ماه 1400

زمان برگزاری کنفرانس: 14 بهمن ماه 1400